องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
สวจ.ยโสธร จัดโครงการสืบสานประเพณีวิถี อีสานฮีต ๑๒ ฮีตที่ ๘ เดือน ๘ บุญเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดชัยพฤกษ์ บ้านสร้างแป้น ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

วันที่ 10 ส.ค. 2561

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม