ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนบุคลากรในสังกัด มอบน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลยโสธร ภายใต้โครงการ “ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน โดยใช้พลังบวร” ณ อาคารโอทอป สวนพญาแถน อ.เมืองยโสธร

วันที่ 12 พ.ค. 2564

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม