ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ประจำเดือน พ.ค.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิฯ ศาลากลาง จ.ยโสธร

วันที่ 28 พ.ค. 2564

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม