ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร คณะสงฆ์จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันที่ 26 พ.ค. 2564

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม