ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๖ มิ.ย.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สวจ.ยโสธร ร่วมฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ "อัตลักษณ์ชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ภายใต้ Project-based Coaching ระยะที่ ๑ (ครั้งที่ ๑๐) หัวข้อเรื่อง กลยุทธ์การออกแบบจากทุนทางวัฒนธรรม ผ่านโปรแกรม ZOOM

วันที่ 16 มิ.ย. 2564

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม