ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.สวจ.ยโสธร ร่วมมอบน้ำดื่มสนับสนุนสำหรับให้บริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้รับบริการฉีดวัคซีน เพื่อส่งต่อกำลังใจ ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

วันที่ 23 ก.ค. 2564

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม