องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> มรดกทางวัฒนธรรม
แหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้

วันที่ 4 ก.พ. 2565

รายละเอียด
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวบ้านทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ อาทิ วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล งานช่างฝีมือพื้นบ้าน การเล่นพื้นบ้าน เป็นต้น นิทรรศการวิถีชีวิต ความเป็นอยู่และประวัติศาสตร์ของชุมชน รวมทั้งการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ เครื่องจักสาน ไม้ไผ่ โคมไฟตูมกา เป็นต้น


คำสำคัญ
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้
หมวดหมู่
สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม หน่วยงานทางวัฒนธรรม เครือข่ายทางวัฒนธรรม

สถานที่ตั้ง
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้ วัดบูรพา หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านทุ่งเเต้
ตำบล ทุ่งแต้ อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร

รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้ วัดบูรพาอำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธรpic
pic
pic
pic
pic
pic

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม