องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> มรดกทางวัฒนธรรม
แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก

วันที่ 4 ก.พ. 2565

รายละเอียด
พิพิธภัณฑ์มาลัยจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกเป็นงานประเพณีประจำปีที่น่าสนใจและน่าจะเรียกได้ว่าเป็นงานบุญที่มีพื้นฐานความเชื่อในการจัดงานที่สอดคล้องกับความเชื่อเรื่องดอกมณฑารพจากสรวงสวรรค์มากที่สุดในเมืองไทย รูปแบบงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกในปัจจุบัน คือ ขบวนแห่พวงมาลัยที่ทำจากเมล็ดข้าวตอกแตกจำนวนมากมาร้อยเข้าเป็นสาย ให้ดูสวยงามบริสุทธิ์ดุจมวลบุปผาจากรวงสวรรค์ เพื่อนำไปบูชาพระพุทธเจ้า ขบวนแห่บุญพวงมาลัยจัดขึ้นในช่วงงานบุญเดือน ๓ ของทุกปี ตรงกับวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๓ หรือก่อนวันมาฆะบูชาหนึ่งวันอันเป็นส่วนหนึ่งของฮีตสิบสอง


คำสำคัญ
พิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก
หมวดหมู่
สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนาและความเชื่อ

สถานที่ตั้ง
พิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก วัดหอก่อง หมู่ที่/หมู่บ้าน ฟ้าหยาด
ตำบล ฟ้าหยาด อำเภอ มหาชนะชัย จังหวัด ยโสธร

รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล

บุคคลอ้างอิง นางสาววราลักษณ์ ไศลบาท
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร
โทรศัพท์ โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗pic
pic
pic

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม