องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> มรดกทางวัฒนธรรม
แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หนังประโมทัย ตำบลโพนทัน

วันที่ 4 ก.พ. 2565

รายละเอียด
พิพิธภัณฑ์หนังประโมทัยตำบลโพนทันเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่จัดแสดงนิทรรศการ องค์ความรู้เกี่ยวกับหนังประโมทัย ประวัติความเป็นมา ลักษณะตัวละคร รวมทั้งเป็นที่จัดสาธิตการแสดงหนังประโมทัยเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ มีจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากหนังประโมทัย ซึ่งคณะหนังประโมทัยที่มาจัดการแสดงที่พิพิธภัณฑ์ มี ๒ คณะ คือ คณะเพชรโพนทันและคณะรุ่งเรืองเสียงทอง ซึ่งเป็นคณะหนังประโมทัยที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านโพนทัน ตำบลโพนทัน ทั้ง ๒ คณะหนังประโมทัยอีสานมีลักษณะคล้ายคลึงกับหนังตะลุงของภาคใต้ มีชื่อเรียกต่างๆ กันไปหลายชื่อ เช่น หนังปราโมทัย หนังประโมทัย หนังบักตื้อ หรือหนังบักป่องบักแก้ว ซึ่งสองชื่อหลังมาจากชื่อรูปตัวตลก การแสดงหนังประโมทัยเกิดจากการแผ่ขยายวัฒนธรรมหนังตะลุงของภาคใต้ มายังภาคอีสานโดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงจนเป็นที่ยอมรับของคนในพื้นที่ นั่นคือการนำหมอลำกับหนังตะลุงมารวมกัน องค์ประกอบของการแสดงหนังประโมทัยที่สำคัญคือผู้เชิดตัวหนังโรงและจอหนัง บทพากย์บทเจรจา ดนตรีประกอบ ตลอดจนแสงเสียงที่ใช้ในการแสดง นิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์ แต่ต่อมาได้มีการนำวรรณกรรมพื้นบ้านอีสานมาแสดงด้วย เช่น สังข์ศิลป์ชัย จำปาสี่ต้น ท้าวก่ำกาดำ ขูลูนางอั้ว การแสดงหนังประโมทัยเรื่องวรรณคดีอีสานนั้น จะแสดงเหมือนหมอลำผสมหนังตะลุง คือ ตัวพระ แม้จะพากย์และเจรจาเป็นภาษาไทยกลางแต่ก็สามารถร้องหมอลำได้ด้วย ตัวนางเล่นแบบหมอลำ เจรจาด้วยภาษาอีสาน


คำสำคัญ
แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หนังประโมทัย
หมวดหมู่
สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์

สถานที่ตั้ง
พิพิธภัณฑ์หนังประโมทัย ตำบลโพนทัน หมู่ที่/หมู่บ้าน โพนทัน
ตำบล โพนทัน อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัด ยโสธร

รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล

บุคคลอ้างอิง นางสาววราลักษณ์ ไศลบาท
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ 045715137pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม