องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> มรดกทางวัฒนธรรม
แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดโนนใหญ่

วันที่ 4 ก.พ. 2565

รายละเอียด
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดโนนใหญ่ เกิดจากแนวความคิดของพระครูวินิตธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัด ที่ต้องการรวมรวมสิ่งของโบราณที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวบ้าน ไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลัง ได้ศึกษา เรียนรู้จึงได้ขอรับบริจาคสิ่งของเก่าแก่จากชาวบ้าน ทั้งจากบ้านโนนใหญ่ และหมู่บ้านใกล้เคียง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ทำการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ขึ้น และได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าเยี่ยมชม ซึ่งสิ่งของโบราณที่รวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ นั้นมีมากกว่า ๓,๐๐๐ ชิ้น อาทิ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆ การทอผ้า การทำนา การเลี้ยงสัตว์ การหาอาหาร เครื่องใช้ในพิธีกรรมต่างๆ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น นอกจากนี้บริเวณใกล้กับอาคารพิพิธภัณฑ์ยังมีการจัดแสดงบ้านโบราณอีสานพร้อมอุปกรณ์ เครื่องใช้ในวิถีชีวิตชาวอีสาน จัดแสดงไว้อีก ๑ หลัง และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบการจัดเก็บสิ่งของภายในพิพิธภัณฑ์แก่ชาวบ้านผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ซึ่งทำให้การจัดเก็บสิ่งของภายในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดโนนใหญ่ เป็นหมวดหมู่ และมีการจัดการองค์ความรู้ภายในพิพิธภัณฑ์เพิ่มขึ้น


คำสำคัญ
วัดโนนใหญ่ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
หมวดหมู่
สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์

สถานที่ตั้ง
วัดโนนใหญ่ หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่
ตำบล ห้วยแก้ง อำเภอ กุดชุม จังหวัด ยโสธร

รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล

บุคคลอ้างอิง นางสาววราลักษณ์ ไศลบาท
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ 045715137pic
pic
pic
pic
pic

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม