องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> มรดกทางวัฒนธรรม
แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์วัดศรีธาตุ

วันที่ 4 ก.พ. 2565

รายละเอียด
ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับวัตถุโบราณต่างๆ ได้แก่ หีบเก็บใบลาน, ธรรมาสน์สำหรับพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาในพิธีทางพระพุทธศาสนา, ใบลาน,ฮางฮด(รางรดน้ำสำหรับพิธีสรงน้ำพระภิกษุที่จบการศึกษาระดับชั้นต่างๆ หรือพระภิกษุสงฆ์ที่ได้เลื่อนสมณศักดิ์), เครื่องใช้ในการทำมาหากินและการประกอบอาชีพของชาวอีสานเป็นต้น


คำสำคัญ
พิพิธภัณฑ์วัดศรีธาตุ
หมวดหมู่
โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์

สถานที่ตั้ง
วัดศรีธาตุ หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านสิงห์
ตำบล สิงห์ อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร

รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล

บุคคลอ้างอิง นางสาววราลักษณ์ ไศลบาท
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ 045715137pic
pic
pic
pic
pic
pic

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม