องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> มรดกทางวัฒนธรรม
แหล่งเรียนรู้สมุนไพรชุมชนวัดท่าลาด

วันที่ 4 ก.พ. 2565

รายละเอียด
บ้านท่าลาดเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการทำยาสมุนไพรพื้นบ้าน โดยเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๖ หมอยาพื้นบ้านและชาวบ้านที่สนใจสมุนไพรในอำเภอกุดชุมได้ร่วมกันก่อตั้ง ชมรมหมอยาพื้นบ้านและผู้สนใจสมุนไพรอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยอาศัยความรู้ของหมอพื้นบ้าน และจากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นมรดกตกทอดมายาวนาน ได้มีการเพาะขยายกิ่งพันธุ์สมุนไพรให้กับสมาชิกเพื่อนำไปปลูกและจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจโดยมีวัดท่าลาดเป็นศูนย์กลาง มีการประสานงานและสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและองค์กรพัฒนาเอกชน ต่อมาได้มีการพัฒนาจากการใช้สมุนไพรมาแปรรูปเป็นยา อีกทั้งยังส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกสมุนไพรและเก็บมาจำหน่ายให้กับศูนย์ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาแปรรูปและเป็นรายได้เสริมในครอบครัวและชุมชน ต่อมาจึงได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรวัดท่าลาดขึ้นในปี ๒๕๓๕ โดยการสนับสนุนของสถาบันการแพทย์แผนไทยและมูลนิธิสุขภาพไทย ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์สุขภาพและพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรชุมชนวัดท่าลาด โดยการบริหารจัดการเองของชาวบ้าน ภายในจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย


คำสำคัญ
ศูนย์สุขภาพและพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรชุมชนวัดท่าลาด
หมวดหมู่
ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม

สถานที่ตั้ง
ศูนย์สุขภาพและพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรชุมชนวัดท่าลาด หมู่ที่/หมู่บ้าน ท่าลาด
ตำบล นาโส่ อำเภอ กุดชุม จังหวัด ยโสธร

รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล

บุคคลอ้างอิง นางสาววราลักษณ์ ไศลบาท
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ 045715137pic
pic
pic
pic
pic
pic

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม