องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> มรดกทางวัฒนธรรม
ตลาดเกษตรกร จังหวัดยโสธร แหล่งขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของท้องถิ่น

วันที่ 9 มี.ค. 2565

รายละเอียด
จังหวัดยโสธรเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์และเป็นจังหวัดต้นแบบนำร่องอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย จังหวัดจึงมีการส่งเสริมสนับสนุนประชาชนทำการเกษตรอินทรีย์จำนวนมากและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น จึงได้ร่วมมือกับส่วนราชการและภาคีเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด เปิดตลาดเกษตรกร (Farmer Market) หรือตลาดเขียวจังหวัดยโสธร ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนแจ้งสนิท ติดกับศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เปิดทำการทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 07.00 - 13.00 น. ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) หรือตลาดเขียวจังหวัดยโสธรมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปลูกเองในพื้นที่ ซึ่งมีราคาถูก ปลอดภัย ไร้สารพิษ กลุ่มลูกค้าที่มาอุดหนุนส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ พนักงาน ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ลูกค้าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในสินค้า เพราะเป็นสินค้าปลอดภัยไร้สารเคมี และผู้ผลิตก็ได้การรับรองจากหน่วยงาน อาทิ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นต้น รวมทั้งสินค้ามีความสดใหม่จากแหล่งผลิต โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายในตลาดแห่งนี้นั้นหลากหลายชนิด ดังนี้ 1. ผักพื้นบ้าน เช่น ผักบุ้ง หน่อข่าอ่อน ดอกขจร ดอกกระเจียว หน่อไม้ มะละกอ ถั่วพู มะละ ยอดขี้เหล็ก ปลีกล้วย ตะไคร้ ใบมะกรูด เป็นต้น 2. ผลไม้พื้นบ้าน เช่น กระท้อน กล้วย มะขาม น้อยหน่า มะพร้าวน้ำหอม มะม่วง ผักแขยง ผักกรูด ผักหวาน เป็นต้น 3. เนื้อสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด กบ ปลาดุก ปลาหมอ หนู ไข่ไก่ ไข่เป็ด เขียด ปลาส้ม ไข่มดแดง เป็นต้น 4. ขนมท้องถิ่น เช่น ข้าวต้มมัด ข้าวต้ม กล้วยทอด ข้าวต้มหัวหงอก ขนมใส่ไส้ ขนมดอกบัว กล้วยปิ้ง กลอย กล้วยบวชชี เป็นต้น 5. อาหารปรุงสำเร็จพื้นบ้าน เช่น หมกหน่อไม้ หมกหัวปลี ลาบปลาดุก ซุปขนุน ปิ้งกบ แกงหน่อไม้ส้ม แกงเห็ด แกงขี้เหล็ก น้ำพริกปลา(ป่นปลา) ลวกผักชนิดต่างๆ แจ่วบอง ปลาจ่อม เป็นต้น 6. ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ถั่ว มันชนิดต่างๆ เป็นต้น 7. สินค้าประเภทสิ่งทอที่เป็นผ้าพื้นเมือง เช่น ชุดผู้ไท ชุดม่อฮ่อม ชุดไทย ผ้าไหม เป็นต้น 8. สินค้าประเภทอื่นๆ เช่น เห็ดโคก เห็ดฟาง หน่อไม้ดอง ปลาร้า เป็นต้น นอกจากนี้จังหวัดยังมีการขยายตลาดไปในพื้นที่ต่างๆ ใน 9 อำเภอ เพื่อสนับสนุนเกษตรกร ผู้ผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในจังหวัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพอีกด้วย


คำสำคัญ
ตลาดเกษตรกร ตลาดเขียว
หมวดหมู่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สถานที่ตั้ง
ตลาดเกษตรกร จังหวัดยโสธร ถนน แจ้งสนิท
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร

รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร

ชื่อที่ทำงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร อีเมล์ [email protected]
ถนน แจ้งสนิท
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ 08 1789 0089
เว็บไซต์ [email protected] www.opsmoac.go.th/yasothonpic
pic
pic
pic
pic

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม