องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> มรดกทางวัฒนธรรม
นายอุทาน หาสำรี

วันที่ 9 มี.ค. 2565

รายละเอียด
นายอุทาน หาสำรี เกิดเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๔๙๒ ปัจจุบันอายุ ๗๔ ปี เป็นบุตรของ นางหนูทิ่ม หาสำรี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ สมรสกับนางหนูกุล หาสำรี มีบุตรี ๑ คน อาชีพช่างไม้ ช่างทำเกวียน แกะสลักบานประตู หน้าต่างโบสถ์ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๒๑ ม.๑๓ บ้านนาสะไมย์ ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โทรศัพท์ ๐๙๓-๑๕๒๕๐๖๗ นายอุทาน หาสำรี เป็นผู้มีใจรักในงานศิลปะประเภทลวดลาย มาตั้งแต่เยาว์วัย โดยเมื่อครั้ง เป็นเด็กมักจะขีดเขียนลวดลายตามที่ต่างๆ จนกระทั้งผู้ใหญ่สังเกตเห็นถึงอุปนิสัยใจคอ จึงได้เรียกใช้งานให้เป็นลูกมือสาขาช่างเขียนและแกะสลักลวดลายต่างๆ อยู่เสมอ ด้วยบ้านนาสะไมย์เป็นหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพการทำเกวียนมาตั้งแต่ครั้งอดีต ซึ่งเกวียนเป็นพาหนะที่ใช้ในการเดินทางไปมาหาสู่กัน ตลอดจนการทำมาค้าขายที่สำคัญมากในอดีต ด้วยเหตุนี้นายอุทาน หาสำรีจึงมีความคุ้นเคยกับการทำเกวียนและลวดลายประดับตกแต่งเกวียนตั้งแต่เยาว์วัย โดยมีนายทุย หาสำรี ผู้เป็นอาซึ่งเป็นช่างทำเกวียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยนั้น คอยอบรม สั่งสอนตลอดจนถ่ายทอดวิชาการที่เกี่ยวกับเกวียนในด้านต่างๆ ให้จนเกิดความชำนาญและด้วยพื้นฐานที่เป็นผู้มีความสนใจในงานศิลปะต่างๆเป็นทุนเดิม ประกอบกับความใส่ใจใฝ่เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ นายอุทาน หาสำรี จึงสามารถพัฒนาฝีมือสู่การเป็นช่างประกอบเกวียนขั้นสูง และแกะสลักลวดลายประดับเกวียนได้อ่อนช้อยงดงาม ตามแบบฉบับเอกลักษณ์อีสานดั้งเดิม จนกระทั้งได้รับการยกย่องว่าผูกลายได้อย่างประณีตและมีพลัง ทั้งยังสามารถถ่ายทอดจิตวิญญาณอีสานได้อย่างลงตัว ซึ่งนับวันจะหาช่างทำลวดลายประเภทนี้ได้ยากยิ่ง จนกระทั้งชื่อเสียงได้แพร่กระจายไปทั่วจังหวัดยโสธรและจังหวัดอื่นๆในภาคอีสาน ตลอดจนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ จนมีผู้ติดต่อว่าจ้างอย่างมากมาย แต่ถึงแม้จะได้รับการยอมรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวาง นายอุทาน หาสำรี ก็ยังเพียรพยายามในการสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่ลดละ ด้วยหวังให้เป็นผลงานศิลปะ ที่ทรงคุณค่า เพื่อสืบทอดต่อไปยังอนุชนรุ่นหลังได้อย่างภาคภูมิใจ ผลงานที่นายอุทาน สาสำรีถ่ายทอดออกมา จึงสามารถสื่อถึงความงดงามและจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนและบุคคลทั่วไป อย่างกว้างขวาง ประการสำคัญ นายอุทาน หาสำรี ยังเป็นบุคคลผู้ประพฤติตนซึ่งสมควรนับเป็นตัวอย่างในการดำรงชีวิตแกบุคคลทั่วไปด้วยการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมและครรลองในกรอบพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ทั้งยังมีวิถีชีวิต ที่ดำรงอยู่ด้วยความพอเพียง มีวิริยะอุตสาหะในการประกอบสัมมาชีพ ด้วยความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์ตลอดจนความมานะพยายามในการเผยแพร่ผลงาน อันก่อให้เกิดประโยชน์แกสาธารณชนอย่างสูงยิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายอุทาน หาสำรี จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินพื้นบ้าน สาขาหัตถกรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


คำสำคัญ
นายอุทานหาสำรี
หมวดหมู่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สถานที่ตั้ง
บ้านนาสะไมย์ หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านนาสะไมย์
ตำบล นาสะไมย์ อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร

รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล

บุคคลอ้างอิง นายอุทาน หาสำรี
ชื่อที่ทำงาน บ้านนาสะไมย์

ตำบล นาสะไมย์ อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร
โทรศัพท์ ๐๙๓-๑๕๒๕๐๖๗pic
pic
pic
pic
pic

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม