องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> มรดกทางวัฒนธรรม
วัดอัครเทวดามีคาแอลซ้งแย้วัดคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก

วันที่ 9 มี.ค. 2565

วัดอัครเทวดามีคาแอล ข้อมูลทั่วไป วัดอัครเทวดามีคาแอล เป็นวัดคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ชื่อทางการเป็นภาษาละตินว่า วัดอัครเทวดามิคาแอล ตามชื่อนักบุญ เป็นภาษาอังกฤษ คือ โบสถ์เซนต์ไมเคิล และเป็นภาษาฝรั่งเศส คือ โบสถ์แซงค์ มิเซล ที่อยู่ วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านหนองซ่งแย้ หมู่ 2 ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร หรือ โทร/แฟกซ์. 045-718211 หรือ 089-9491764 การเดินทาง โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร เดินทางจากยโสธรใช้ทางหลวง หมายเลข 2169 เลยอำเภอกุดชุม ไปประมาณ 7-8 กิโลเมตร เสี้ยวซ้ายเข้าไปอีกราว 600 เมตร ถึงบริเวณโรงเรียนซ่งแย้พิทยา และวัดซึ่งอยู่บริเวณเดียวกัน


คำสำคัญ
วัดอัครเทวดามีคาแอลซ้งแย้วัดคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก
หมวดหมู่
เครือข่ายทางวัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อ

สถานที่ตั้ง
วัดอัครเทวดามีคาแอลซ้งแย้ หมู่ที่/หมู่บ้าน ซ้งแย้
อำเภอ ไทยเจริญ จังหวัด ยโสธร

รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
วัดอัครเทวดามีคาแอล

ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
หมู่ที่/หมู่บ้าน ซ้งแย้
ตำบล คำเตย อำเภอ ไทยเจริญ จังหวัด ยโสธร
โทรศัพท์ 089-9491764pic
pic
pic

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม