องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> มรดกทางวัฒนธรรม
นายเกรียงศักดิ์ เวฬุวนารักษ์ หมอยาพื้นบ้าน

วันที่ 9 มี.ค. 2565

นายเกรียงศักดิ์ เวฬุวนารักษ์ หมอยาพื้นบ้าน ประวัติ นายเกรียงศักดิ์ เวฬุวนารักษ์ พื้นเพเป็นคนบ้านท่าลาด ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เดิมครอบครัวประกอบอาชีพทำนา สมัยวัยเด็กนายเกรียงศักดิ์สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง ป่วยเป็นโรคน้ำเหลืองและโรคปอด ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่หลายวัน พอเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปี ๒๕๒๖ ได้บวชเป็นสามเณร ซึ่งในขณะนั้นได้มีการจัดตั้งชมรมหมอยาพื้นบ้านโดยมีพระครูสุภาจารวัฒน์ เจ้าคณะตำบลกุดชุม เป็นแกนนำในการขับเคลื่อน ซึ่งกิจกรรมภายในชมรมมีการจัดทำสวนสมุนไพรเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนซึ่งในขณะนั้นนายเกรียงศักดิ์จะทำหน้าที่ในการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพื่อนำไปปลูกในแปลงของตนเอง ในช่วงที่บวชก็ได้เรียนควบคู่ไปด้วยจนจบเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ ๖ จึงลาสิกขาออกมา หลังจากนั้นมีความคิดที่อยากจะเป็นครูจึงไปศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ในปี ๒๕๓๘ หลังจากจบการศึกษาก็ได้เข้าทำงานกับมูลนิธิสุขภาพไทยรับผิดชอบพื้นที่อำเภอทรายมูล และอำเภอกุดชุม ทำหน้าที่ในการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและเก็บรวบรวมข้อมูลพืชสมุนไพรที่อยู่ในพื้นที่อีกด้วยต่อมาพื้นที่ที่รับผิดชอบได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ผลิตวัตถุดิบพืชสมุนไพรส่งให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผลิตยา ต่อมาในปี ๒๕๔๕ ได้จัดตั้งกลุ่มสมาชิกสุขภาพพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร มีสมาชิกจำนวน ๑๐๑ ราย ต่อมาทางมูลนิธิสุขภาพไทยไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจึงได้ปิดตัวลง นายเกรียงศักดิ์จึงได้ผันตัวเองเข้ามาช่วยบริหารจัดการโครงการร่วมกับชาวบ้านต่อจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันพื้นที่ตำบลนาโส่แห่งนี้สามารถผลิตสมุนไพรไว้ใช้รักษาในยามเจ็บป่วย และส่งเป็นวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้กับโรงพยาบาลอำเภอกุดชุมเพื่อนำไปแปรรูป อีกทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมกับโรงพยาบาลจัดคาราวานถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ และตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านภายในชุมชน


คำสำคัญ
หมอยาพื้นบ้าน นายเกรียงศักดิ์เวฬุวนารักษ์
หมวดหมู่
ปราชญ์ชาวบ้าน

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 61 หมู่ที่/หมู่บ้าน 3 บ้านท่าลาด
ตำบล นาโส่ อำเภอ กุดชุม จังหวัด ยโสธร

รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล

บุคคลอ้างอิง นายเกรียงศักดิ์เวฬุวนารักษ์


อำเภอ กุดชุม จังหวัด ยโสธร
โทรศัพท์ 0879996502pic
pic
pic
pic
pic
pic

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม