แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านศรีฐาน

วันที่ 30 ส.ค. 2556
 

        หมู่บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เป็นหมู่บ้านในเขตตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร มีชื่อเสียงเป็น หมู่บ้านทำหมอนขิดบ้านศรีฐาน มีขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นอยู่ มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยาวนาน การผลิตหมอนขวานผ้าขิดเริ่มต้นมาจากการทำหมอนหนุนซึ่งใช้ในครัวเรือนและใช้ในการแลกเปลี่ยนสิ่งของเช่น แลกข้าว ปลา พริก หอมและกระเทียมแทนการซื้อขายโดยเฉพาะกับหมู่บ้านอื่นต่อมาจึงมีการพัฒนารูปแบบที่หลากหลาย ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือหมอนขวานผ้าขิดดังนั้นจึงได้มีการเน้นที่จะผลิตและพัฒนาหมอนขวานให้มีรูปแบบที่สวยงามในอดีตจะผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือนและทำบุญถวายพระ ตลอดจนใช้ในงานประเพณีต่าง ๆและเป็นของฝากสำหรับกับญาติพี่น้องต่างถิ่น การนำหมอนขวานผ้าขิดมาเป็นของฝากนี้เองทำให้หมอนขวานบ้านศรีฐานเป็นที่รู้จักของคนนอกชุมชนเมื่อมีความต้องการมากขึ้นจึงมีการผลิตเพื่อจำหน่าย ต้นตำรับที่ผลิตคนแรก คือนางธรรมมาสู้สงคราม จากนั้นได้มีการผลิตหมอนขวานผ้าขิดเพื่อการจำหน่ายจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปจนถึงปัจจุบัน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม