แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
อนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา (สิงห์) เจ้าเมืองคนแรก อำเภอเมืองยโสธร

วันที่ 29 ส.ค. 2556
 

พระสุนทราชวงศา (สิงห์)

          ประวัติ   เจ้าฝ่ายหน้าผู้ปกครองบ้านสิงห์ ท่าซึ่งเป็นน้องของพระปทุมสุรราช(คำ ผง)แห่งเมืองอุบลราชธานี ได้รับการขอร้องจาก พระปทุมสุรราชเจ้าเมืองอุบลฯให้ไปช่วยปราบ ขบถอ้ายเชียงแก้วเขาโอง ที่ยกกำลังเข้ายึด เมืองจำปาศักดิ์ เจ้าฝ่ายหน้าจึงได้ยกกำลังไป ช่วยปราบขบถและจับตัวอ้ายเชียงแก้วประหารชีวิต เสีย ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลก พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าฯให้สถาปนาเจ้า ฝ่ายหน้าขึ้นเป็นเจ้ามีราชทินนามว่า " เจ้าพระยาวิชัยราช ขัตติยวงศา" เจ้านครจำปาศักดิ์ ให้ย้ายจากบ้านสิงห์ท่าไปครองนครจำปาศักดิ์ เจ้าพระยาวิชัยราชขัตติยวงศา พร้อมบุตรคือเจ้าราชวงศ์ สิงห์ จึงรับสนองตามพระราชโองการโปรดเกล้า ส่วน ทางบ้านสิงห์ท่าได้มอบให้เจ้าคำม่วง น้อง ชายของเจ้าฝ่ายหน้าดูแลปกครองญาติพี่ น้องแทน

          เมื่อพุทธศักราช ๒๓๕๔ เจ้าพระยาพิชัยราชขั ตติยวงศาถึงแก่พิราลัย เมื่อเจ้าราชวงศ์สิงห์ผู้เป็น บุตรได้จัดการปลงศพแล้ว ได้นำอัฐิของ เจ้าพระยาพิชัยราชขัตติยวงศา พร้อมผู้คนจำนวนหนึ่ง กลับมาอยู่ที่บ้านสิงห์ท่าตามเดิม แล้วได้ ก่อเจดีย์บรรจุอัฐิไว้ใกล้กับพระธาตุพระอานนท์ ที่วัดมหาธาตุปัจจุบันนี้เจดีย์นั้นก็ยังมีอยู่
          เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๕๗ พระบาทสมเด็จพระพุทธ เลิศหล้านภาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกบ้าน สิงห์ท่าขึ้นเป็นเมืองให้นามว่า "เมืองยโสธร หรือ ยศสุนทร"ให้เจ้าราชวงศ์สิงห์ผู้เป็นบุตร ชองเจ้าพระยาวิชัยราชขัตติยวงศา ขึ้นเป็นเจ้าครอง เมืองมีราชทินนามว่า "พระสุนทราชวงศา"
ผลงานหรือเกียรติคุณนับเป็นเจ้าเมืองยโสธร คนแรก ส่วนเจ้าเมืองยโสธรคนต่อมาก็ยัง คงใช้ราชทินนามว่า "พระสุนทรราชวงศา " ต่อมาแต่จะตามด้วยนามเดิมเช่น พระ สุนทรราชวงศา สีชา พระสุนทรราชวงศา บุตร เป็นต้น

สถานที่ตั้ง

บริเวณบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่

เลขที่- หมู่ที่/หมู่บ้านบ้านสิงห์ท่า

ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม