วิสัยทัศน์


 

กรอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร 

การดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผน ปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์กระทรวง วัฒนธรรม นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด โดยนำมิติด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติมาเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ส่งเสริม ความรัก เคารพ เทิดทูนในสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์สร้างสังคมคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานราก เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน สังคมเกิดความมั่นคงและประเทศชาติภายใต้ กรอบนโยบาย ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

รัฐบาลได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็น พลังผลักดันร่วมกันไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ"ประเทศชาติ มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมี คุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 

วิสัยทัศน์: ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมายกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี

มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มี ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

(๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 

      (๑.๑)การรักษาความสงบภายในประเทศ 

      (๑.๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

     (๑.๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

    (๑.4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

    (๑.5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

(๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 

   (๒.๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 

   (๒.๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

   (๒.๓) การสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

   (๒.๔) โครงสร้างพื นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

   (๒.๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 

   (๓.๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

   (๓.๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

   (๓.๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

   (๓.๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย๒       

   (๓.๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

   (๓.๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   (๓.๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

(๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 

    (๔.๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ        

    (๔.๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

    (๔.๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

    (๔.๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 

(๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

   (๕.๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว        

   (๕.๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

   (๕.๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

   (๕.๔) พัฒนาพื นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

   (๕.๕) พัฒนาความมั่นคงน า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

   (๕.๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

 (๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 

    (๖.๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

   (๖.๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื นที่ 

    (๖.๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มีส่วน ร่วมในการพัฒนาประเทศ           

   (๖.๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 

   (๖.๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

    (๖.๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    (๖.๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 

    (๖.๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้บรรลุ ตามเป้าหมายที่วางไว้ และเพื่อเป็นกรอบในการด าเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทย บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มี ๒๓ ประเด็น ดังนี 

๑) ความมั่นคง 

๒) การต่างประเทศ 

๓) การเกษตร 

๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

๕) การท่องเที่ยว 

๖) พื นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ๓ 

๗) โครงสร้างพื นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ 

๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

๑๔) ศักยภาพการกีฬา 

๑๕) พลังทางสังคม 

๑๖) เศรษฐกิจฐานราก 

๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน 

๑๙) การบริหารจัดการน าทั งระบบ 

๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

๓. แผนปฏิรูปประเทศ

     รัฐบาลได้จัดท าแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคี ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชน ในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี ๑๑ ด้าน ดังนี้ 

 ๑) ด้านการเมือง 

๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

๓) ด้านกฎหมาย 

๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม 

๕) ด้านเศรษฐกิจ 

๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๗) ด้านสาธารณสุข 

๘) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๙) ด้านสังคม 

๑๐) ด้านพลังงาน 

๑๑) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๔. นโยบายรัฐบาล

    ๔.๑ นโยบายหลัก 12 ด้าน 

๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๒) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 

๓) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

๔) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก๔ 

๕) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 

๖) การพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 

๗) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 

๘) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

๙) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 

๑๐) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

๑๑) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

๑๒) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

๔.2 นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 

๑) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 

๒) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ๓) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

๔) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 

๕) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 

๖) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 

๗) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

๘) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 

๙) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื นที่ชายแดนภาคใต้ 

๑๐) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

๑๑) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 

๑๒) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพื่อแก้ไข เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

๕. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ได้คนไทยที่มีคุณลักษณะ เป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย ทั งนี กระทรวงวัฒนธรรมมีการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ใน ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี 

 ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยสอดคล้องกับเป้าหมายที่ ๑ และเป้าหมายที่ ๕ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ คือ 

     เป้าหมายที่ ๑ "คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม” 

    เป้าหมายที่ ๕ "สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ น โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน” 

เป้าหมายกระทรวงวัฒนธรรม ที่สอดรับกับเป้าหมายข้างต้น คือ 

      (๑) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ และสร้างค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม 

     (๒) สืบสาน สร้างสรรค์มรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

    (๓) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าหลักธรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต๕ 

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดย สอดคล้องกับเป้าหมายที่ ๔ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ คือ 

    เป้าหมายที่ ๔ ประเทศประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ นไม่ต่ ากว่า ๓ ล้านล้านบาท และอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (The Travel & Tourism Competitive Index : TTCI) เป้าหมายกระทรวงวัฒนธรรม ที่สอดรับกับเป้าหมายข้างต้น คือ สร้างคุณค่าเชิงสังคม และมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของศิลปะและวัฒนธรรม 

๖. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบนโยบายหลัก ๔ ประการ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี 

    ๖.๑ ด้านสืบสาน 

ประการที่ ๑ ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ 

      ๑) ถวายงานพระราชพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้วยความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เพื่อเทิดทูนและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันอันสูงสุด ของปวงชนชาวไทย 

    ๒) ดำเนินงานตามพระราชดำริ ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ เพื่อไปสู่วัฒนธรรมเพื่อคุณค่า และวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่า 

   ๓) ทำนุบำรุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนา ให้มีบทบาทในการ เผยแพร่ค าสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจ และสังคม 

  ๔) สร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของมรดกทางวัฒนธรรม ด้วยการอนุรักษ์ ท านุบ ารุง และบูรณะปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมถึงอนุรักษ์และส่งเสริม ศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์ไทย ตลอดจนการใช้การอนุรักษ์ทรัพยากรและมรดกทางด้านวัฒนธรรมอย่างรู้คุณค่า โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

   ๕) ส่งเสริมศิลปิน ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้น าจิตวิญญาณ กระตุ้นให้น ารากวัฒนธรรมประจ าถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้าน รวบรวมเป็นคลังข้อมูล เป็นองค์ความรู้ต่อยอดและส่งผ่านวัฒนธรรมของชาติสืบทอดรุ่นสู่รุ่น สู่เยาวชนยุคดิจิตอล แบบไร้รอยต่อ

     ๖.๒ ด้านรักษา 

      ประการที่ ๒ ด้านการรักษาและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม 

     1) ส่งเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรบุคคลทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ ปูชนียบุคคล ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าจิตวิญญาณ ผู้น าทางศาสนา ให้มีส่วนร่วมเป็นแม่พิมพ์ (Role Model) ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา องค์ความรู้ 

   2) ปลุกกระแสความเป็นไทย (Thainess) สร้างจิตส านึก ส่งเสริมค่านิยมและอัตลักษณ์ ความเป็นไทย ผ่านพื นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ 

   3) ผลักดันนโยบายการจัดการพื นที่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ที่ส าคัญ ได้แก่๖ 

      ๓.1) ตรวจสอบข้อมูล และส ารวจพื นที่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อจัดท าแผนการบูรณาการ การบริหารจัดการพื นที่มรดกวัฒนธรรม 

     ๓.2) บูรณาการการบริหารจัดการพื นที่มรดกทางวัฒนธรรม ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาการบุกรุกมรดกวัฒนธรรม และแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มี ประโยชน์ 

    ๓.3) จัดท าแผนบูรณาการการบริหารจัดการพื นที่มรดกวัฒนธรรม รวมทั งแก้ไข เพิ่มเติม กฎหมายที่เกี่ยวข้องบางมาตรา เพื่อประโยชน์ในการจัดการพื นที่ และเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนที่บุกรุก พื นที่มรดกวัฒนธรรม โดยไม่ตั งใจ 

    ๓.4) น าแผนบูรณาการบริหารจัดการพื นที่มรดกวัฒนธรรม ด้านการแก้ไขปัญหาการบุกรุก มาทดลองปฏิบัติ 

4) ส่งเสริมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สนองต่อนโยบายการเตรียมการคนไทย สู่ศตวรรษที่ 21 มาประยุกต์ใช้ เพื่อการอนุรักษ์ ท านุบ ารุง และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

5) สนับสนุนการจัดท าและบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อเป็นศูนย์กลาง แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ เผยแพร่ รักษาและท านุบ ารุงสมบัติ ของชาติ 

6) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางวัฒนธรรมและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับอารยประเทศ เผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องสู่สังคมไทยและนานาอารยประเทศ 

7) ผลักดันการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการแสดง การประชุม การถ่ายทอดองค์ความรู้ การน าเสนอวิชาการและปฏิบัติการ 

    ๖.๓ ด้านต่อยอด 

     ประการที่ 3 การต่อยอดวัฒนธรรม ด้วยการน าคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้า และบริการ (Creative Culture) สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งเสริม การน าวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมพื นถิ่น ให้เป็น วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือให้เกิดสถาบันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สร้างมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์และบริการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ที่มีศักยภาพ 5F คือ (1) อาหาร (Food) (2) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) (3) การออกแบบและแฟชั่น (Fashion) (4) มวยไทย (Fighting) และศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย และ (5) เทศกาล ประเพณี (Festival).โดยการบูรณาการ และร่วมมือกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

4) ส่งเสริมให้มีเวทีและพื นที่เชิงวัฒนธรรม รวมไปถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

5) สนับสนุนให้เกิดการสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการร่วมลงทุน (Eco System) ระหว่างปราชญ์ชาวบ้าน นักวิจัยพัฒนา นักลงทุน นักการตลาดและผู้ประกอบการหน้าใหม่๗ 

6) ส่งเสริมการน านวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้เป็นเครื่องมือในการคิดค้นและวิจัย ออกแบบผลงาน ผลิตสินค้าและบริการทางด้านวัฒนธรรม รวมไปถึงการส่งเสริมการตลาดด้วยเครื่องมือ ทางการตลาดสมัยใหม่ 

๖.๔ ด้านหลักธรรมาภิบาล 

    ประการที่ 4 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลและการสร้างคุณค่าทางสังคม (Value Creation) 

1) ผลักดันการจัดท าเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติพร้อมด้วยร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั ง ศูนย์คุณธรรม จัดตั งคณะท างานด าเนินการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

2) เร่งรัดขับเคลื่อนการพัฒนาและบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนด้านศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม โดยประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงการศึกษาธิการกับกระทรวง วัฒนธรรม และส่งเสริมให้มีการวางหลักสูตรการเรียนรู้เสริมภายในท้องถิ่น 

3) เร่งสร้างสรรค์วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ ด้วยการน ามิติทางวัฒนธรรมมาสร้างค่านิยม และจิตส านึกที่ดีให้กับสังคมไทย การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ เคารพและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 

๔) สนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการน ามิติของวัฒนธรรมมาปลูกฝังและสร้างส านึก วินัยการจราจรอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติด้านการจราจรและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้อง ประชาชน 

๕) สนับสนุนการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อสร้างความ เข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและ นวัตกรรม ที่เอื อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย

 ๖) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด้วยการด าเนินการปรับปรุง โครงสร้าง บทบาท และภารกิจของหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรม ปรับปรุงกฎหมายด้านศิลปวัฒนธรรม พัฒนากลไก สนับสนุนการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม 

๗) น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารราชการและส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใน องค์กรให้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความมั่นคง และเจริญก้าวหน้า ในสาขาอาชีพ 

๗. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดกระทรวงวัฒนธรรม 

    ๗.๑ วิสัยทัศน์ "วัฒนธรรมสร้างคนดี สร้างสังคมดี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนา ประเทศอย่างยั่งยืน”

    ๗.๒ พันธกิจ 

     ๑) เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้ มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน   

    ๒) สร้างจิตส านึก สร้างค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทย 

   ๓) ส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

  ๔)จัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 ๕) ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศเพื่อน าความเป็นไทยสู่สากล

๗.๓ ยุทธศาสตร์ 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างความตระหนักต่อสถาบันหลักของ ชาติ และพัฒนากลไกในการ อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาความสัมพันธ์ และส่งเสริมเกียรติภูมิและภาพลักษณ์ไทยในเวทีโลก 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม 

๗.๔ เป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดกระทรวงวัฒนธรรม 

     เป้าหมายที่ ๑ : วัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 

     ตัวชี้วัด 

    (๑) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพิ่มขึ นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ 

   (๒) ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ต่อการน ามิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

  (๓) เยาวชนและประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ทางศิลปะ และวัฒนธรรมเพิ่มขึ นร้อยละ ๕ ต่อปี (เทียบจากฐาน ๔๐๐,๐๐๐ คน) 

  (๔) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทย และพัฒนา ศักยภาพไทยสู่สากลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

เป้าหมายที่ ๒ : ประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น 

ตัวชี้วัด 

   (๑) มูลค่าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

   (๒) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕      (๓) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ การเรียนรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

  (๔) สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาคุณภาพเพิ่มขึ น ร้อยละ ๕ 

เป้าหมายที่ ๓ : การบริหารจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มีคุณภาพ และมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด 

(๑) องค์ความรู้การวิจัยด้านวัฒนธรรมได้รับการน าไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐ 

(๒) นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษานานาชาติพื นฐาน (O-Net) แต่ละ วิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ ขึ นไป เพิ่มขึ น 

(๓) เยาวชนและประชาชนปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ น ร้อยละ ๕ ต่อปี 

(๔) องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการน าไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ไม่ต่ า กว่าร้อยละ ๕๐ ๘๙ 

เป้าหมายที่ ๔ : กระทรวงวัฒนธรรมมีกลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานด้าน วัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี วัด ค่าเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) 

 ๘. จังหวัดยโสธร 

๘.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” 

๘.๒ เป้าประสงค์รวม 

 ๑) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ น 

 ๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ น 

๘.๓ พันธกิจ (Mission) 

 ๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์และเกษตร ปลอดภัยไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ น 

 ๒) สนับสนุนและผลักดันให้จังหวัดมีความโดดเด่น และชัดเจนในฐานะจังหวัดที่ด ารงความ เป็นชุมชนอีสาน โดยเน้นการรณรงค์ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีอีสาน ซึ่งมีการ ผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่อย่างกลมกลืน ขยายโอกาสด้านอุดมศึกษาในจังหวัด 

 ๓) ผลักดันให้ภาคประชาสังคมมีการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อท าให้เกิด ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง มีประสิทธิภาพ

 ๘.๔ ยุทธศาสตร์แยกเป็น 

๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้า การท่องเที่ยว 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของ ครอบครัวชุมชนและสังคม       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๙. สำนักงานวัฒนธรรมวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร 

๙.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) บูรณาการในการสร้างคนดี สังคมดี และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาชุมชน สังคมอย่างยั่งยืน 

๙.๒ พันธกิจ 

๑) เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๒) ส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

๓) สร้างจิตส านึก สร้างค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในท้องถิ่น ๔) จัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม๑๐ 

๙.๓ ยุทธศาสตร์แยกเป็น ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้             

    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างความตระหนักต่อสถาบันหลักของชาติ และพัฒนากลไกในการ อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

วิสัยทัศน์ 

 เป็นองค์กรในการบูรณาการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ประชาชนเพื่อความภูมิใจในความเป็นไทยและมีวิถีชีวิตที่ดีงามบนพื้นฐานวัฒนธรรม นำสู่สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

     ๑. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน

      ๒. บูรณาการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ประชาชนและชุมชน

      ๓. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งระดับชุมชน ท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติด้วยมิติทางวัฒนธรรม

      ๔. บูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการองค์ความรู้ และมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทย และสังคมโลก

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภารกิจงาน
๑. งานบริหารทั่วไป
๒. งานบริหารงานบุคคล
๓. งานด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
๔. งานด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๕. งานการเงินและบัญชี
๖. งานพัสดุและอาคารสถานที่
๗. งานประชาสัมพันธ์
๘. งานสวัสดิการและนันทนาการ
๙. งานประสานราชการทั่วไป และงานที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
๑๐. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ภารกิจงาน
๑. จัดทำแผนการตรวจ ติดตาม และประเมินผลงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัด
๒. จัดทำแผนปฏิบัติการตมแผนงาน โครงการ และงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
๓. ร่วมจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของจังหวัด
๔. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลตามแผนงาน/โครงการ
๕. ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๖. จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
๗. ร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๘. งานตามนโยบายพิเศษ หรือกิจกรรมพิเศษ
๙. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และข้อมูลด้าน
 
ศาสนา
ภารกิจงาน
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์งานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
๓. ส่งเสริม สนับสนุน ธำรงรักษาสืบทอดการดำเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานรัฐพิธี และงานศาสนาพิธีในเขตพื้นที่จังหวัด
๔. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เพื่อดำเนินการด้านคุณธรรมจริยธรรมของทุกศาสนา และงานศาสนิกสัมพันธ์
๕. รณรงค์ ส่งเสริม พัฒนา และสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม
๖. สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ ธำรงรักษา อนุรักษ์ สืบสานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น เช่น อส.มศ.
๗. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินการของสภาวัฒนธรรมทุกระดับในเขตพื้นที่
๘. กำกับดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
๙. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม มูลนิธิ และองค์กรทางวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่จังหวัด
๑๐. ส่งเสริม และสนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านวัฒนธรรม
๑๑. ดำเนินการด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น  ในจังหวัด กลุ่มจังหวัด และหรือระหว่างประเทศ
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตาที่ได้รับมอบหมาย
 
วัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอ
อำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ประสานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาคของอำเภอ รวมทั้งดำเนินการประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๒. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมในอำเภอ
๓. ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นในอำเภอ
๔. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมอำเภอ และสภาวัฒนธรรมตำบล รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงาน
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในอำเภอ
๕. ปฏิบัติราชการตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง
ซึ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายอำเภอหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

๑. งานเฝ้าระวังติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมในพื้นที่
๒. งานป้องปรามให้ความรู้ และแก้ไขปัญหาความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม
๓. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของจังหวัด
๔. งานสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
๕. งานตามกฎหมายภาพยนตร์ กฎหมายวบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๖. งานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม