“สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เป็นองค์กรให้บริการสนับสนุนส่งเสริมประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สืบทอด ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

วันที่ 5 ต.ค. 2558
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : yasothon@m-culture.go.th
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : april15noom@gmail.com

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม