ความเป็นมา ข้าวกล้องงอก (Germinated brown rice หรือ GABA-rice)
ภูมิหลัง
ข้าวเป็นอาหารหลักของผู้คนในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมาแต่โบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หลักฐานต่างๆ ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคน กับ ข้าว
ข้าวเป็นวิถีชีวิตไทย ข้าวมีความสำคัญไม่เพียงเฉพาะในเรื่องของการเป็นอาหารหรือพืชเศรษฐกิจของ ประเทศไทยเท่านั้น แต่ข้าวอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยมานาน ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ มีข้าวเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพิธีกรรมหรือการสร้างความรู้สึก สร้างความผูกพันในชุมชน
"ข้าวถือว่าเป็นชีวิตของคนไทย” วัฒนธรรมข้าว หรือเรื่องของข้าวในสังคมไทยมีปรากฏให้เห็นมาแต่โบราณกาล ดังที่ปรากฏในหลุมขุดค้นทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ก็จะพบเมล็ดข้าวปะปนอยู่ด้วย เมื่อคนบริโภคข้าว คนก็จะมีความคิดในเรื่องของความเชื่อ ในเรื่องของการนำมาปรับใช้ แปรเปลี่ยนให้ผูกพันกับวิถีชีวิตของตน ดังจะเห็นได้จากการมีประเพณีพิธีกรรมที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของข้าว หรืออาหารการกิน โดยคนไทยรู้จักการเคารพ นอบน้อม สำนึกบุญคุณ ต่อสิ่งที่มีคุณ วัฒนธรรมเหล่านี้ส่งผลสะท้อนให้เกิดเป็นประเพณีพิธีกรรมของราษฎร ตั้งแต่เริ่มกระบวนการเพาะปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยว เช่นการทำขวัญข้าว หรือแม้กระทั่งการจะนำมาบริโภคก็มีการไหว้สำนึกบุญคุณ อีกทั้งยังผูกพันไปถึงการมีพิธีหลวงอีกด้วย
ปัจจุบันเริ่มมีผู้ให้ความสนใจเรื่อง การบริโภคข้าวมากขึ้น ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากกระแสทางด้านการให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการ ข้าวบางพันธุ์มีวิตามินสูง บางพันธุ์มีธาตุเหล็กและทองแดงสูง บางพันธุ์มีแอนติออกซิแดนท์บางชนิดสูง ซึ่งจะเป็นช่องทางที่จะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ หรือสร้างจุดขายของแต่ละพันธุ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจการค้าต่อไป
อัตลักษณ์
ข้าวกล้องงอกถือเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้าวกล้องงอก (Germinated brown rice) เป็นการนำข้าวกล้องมาผ่านกระบวนการงอก ซึ่งโดยปกติแล้วในตัวข้าวกล้องเองประกอบด้วยสารอาหารจำนวนมาก เช่น ใยอาหาร กรดไฟติก (Phytic acid) วิตามินซี วิตามิตอี และ (GABA Gamma amino butyric acid) ซึ่งช่วยป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน
เมื่อนำข้าวกล้องมาแช่น้ำเพื่อทำให้งอกจะทำให้ข้าวกล้องมีสารอาหาร โดยเฉพาะ GABA เพิ่มขึ้นซึ่งนอกจากจะได้ประโยชน์จากการที่มีปริมาณสารอาหารสูงขึ้นแล้วยังทำให้ข้าวกล้องงอกที่หุงสุกมีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่ม รับประทานได้ง่ายกว่าข้าวกล้องธรรมดาอีกด้วย จึงง่ายแก่การหุงรับประทานได้โดยไม่ต้องผสมกับข้าวขาวตามความนิยมของผู้บริโภค
องค์ประกอบของอาหาร (สูตร)
GABA เป็นกรดอะมิโนที่ผลิตจากกระบวนการ Decarboxylation ของกรดกลูตามิก (Glutamic acid) กรดนี้จะมีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาท (Neurotransmitter) ในระบบประสาทส่วนกลาง นอกจากการนี้ GABA ยังถือเป็นสารสื่อประสาทประเภทสารยับยั้ง (Inhibitor) โดยจะทำหน้าที่รักษาสมดุลในสมองที่ได้รับการกระตุ้นซึ่งช่วยทำให้สมองเกิดการผ่อนคลายและนอนหลับสบาย อีกทั้งยังทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นต่อมไร้ท่อ (Anterior Pituitary) ซึ่งทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติมโต (HGH) ทำให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อ ทำให้กล้ามเนื้อเกิดความกระชับและเกิดสาร Lipotropic ซึ่งเป็นสารป้องกันการสะสมของไขมัน
วิธีการทำข้าวกล้องงอกมีขั้นตอน ดังนี้
1. คัดเลือกเมล็ดข้าวที่จะใช้ในการทำข้าวกล้องงอก
2. นำข้าวเปลือกที่ได้ไปแช่น้ำประมาณ 1 คืน
3. หลังจากที่แช่ข้าวผ่านไป 1 คืน ให้ล้างข้าวด้วยน้ำสะอาด จนน้ำที่ล้างขาวสะอาดไม่ขุ่น
4. นำข้าวที่ล้างสะอาดแล้วไปนึ่งประมาณ 45 นาที สังเกตจากเมล็ดข้าวจะแตกออก แสดงว่าได้ที่
5. นำเมล็ดข้าวที่นึ่งแล้วไปตากแดดให้แห้ง
6. นำข้าวที่ตากแดดเสร็จใส่กระสอบก่อนนำไปสีต่อไป
วิธีนี้จะได้ทำให้ได้สารกาบา (GABA) 95.6 มิลิกรัมต่อ 100 กรัม เป็นวิธีที่ทำให้ได้ข้าวกล้องงอกสูงที่สุด โดยเฉพาะข้าวหอมนิลงอก จะมีกาบา (GABA) สูงถึง 116.0 มิลิกรัมต่อ 100 กรัม
มีความสามารถในการผลิตเชิงปริมาณ ...มี...
ชื่อ – สกุล ผู้ประกอบการ นางทองสี ศรีวิสุทธิ์
ชื่อที่อยู่ร้าน กลุ่มข้าวกล้องงอก หมู่ 12
ที่อยู่ บ้านขาม หมู่ 12 ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 087-8052337
รางวัล -

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม