องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถาน โบราณวัตถุ
พระธาตุพระอานนท์ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) จังหวัดยโสธรตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๑ผู้สร้างคือ ท้าวคำสิงห์ ,ท้าวคำผุ ,เท้าหน้า อพยพมาจากเวียงจันทร์ พร้อมกับพระวรวงศา (พระวอ) โดยมีปูชนียสถานและปูชะนียวัตถุที่สำคัญ คือพระธาตุอานนท์สร้างเมื่อ พ.ศ. ๑๒๑๘โดยชาวเวียงจันทร์ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิของพระอานนท์ซึ่งนำมาจากเทวนครประเทศอินเดีย มีแห่งเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีหอไตร ตั้งอยู่กลางสระน้ำด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระธาตุอานนท์ ภายในเป็นที่เก็บรักษาต้นพระธรรม หีบพระธรรม เสลี่ยงชั้นวางคัมภีร์ ซึ่งนำมาจากเวียงจันทร์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ –๕
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๑ผู้สร้างคือ ท้าวคำสิงห์ ,ท้าวคำผุ ,เท้าหน้า อพยพมาจากเวียงจันทร์ พร้อมกับพระวรวงศา (พระวอ) โดยมีปูชนียสถานและปูชะนียวัตถุที่สำคัญ คือพระธาตุอานนท์สร้างเมื่อ พ.ศ. ๑๒๑๘โดยชาวเวียงจันทร์ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิของพระอานนท์ซึ่งนำมาจากเทวนครประเทศอินเดีย มีแห่งเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีหอไตร ตั้งอยู่กลางสระน้ำด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระธาตุอานนท์ ภายในเป็นที่เก็บรักษาต้นพระธรรม หีบพระธรรม เสลี่ยงชั้นวางคัมภีร์ ซึ่งนำมาจากเวียงจันทร์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ –๕
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๑ผู้สร้างคือ ท้าวคำสิงห์ ,ท้าวคำผุ ,เท้าหน้า อพยพมาจากเวียงจันทร์ พร้อมกับพระวรวงศา (พระวอ) โดยมีปูชนียสถานและปูชะนียวัตถุที่สำคัญ คือพระธาตุอานนท์สร้างเมื่อ พ.ศ. ๑๒๑๘โดยชาวเวียงจันทร์ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิของพระอานนท์ซึ่งนำมาจากเทวนครประเทศอินเดีย มีแห่งเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีหอไตร ตั้งอยู่กลางสระน้ำด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระธาตุอานนท์ ภายในเป็นที่เก็บรักษาต้นพระธรรม หีบพระธรรม เสลี่ยงชั้นวางคัมภีร์ ซึ่งนำมาจากเวียงจันทร์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ –๕
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๑ผู้สร้างคือ ท้าวคำสิงห์ ,ท้าวคำผุ ,เท้าหน้า อพยพมาจากเวียงจันทร์ พร้อมกับพระวรวงศา (พระวอ) โดยมีปูชนียสถานและปูชะนียวัตถุที่สำคัญ คือพระธาตุอานนท์สร้างเมื่อ พ.ศ. ๑๒๑๘โดยชาวเวียงจันทร์ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิของพระอานนท์ซึ่งนำมาจากเทวนครประเทศอินเดีย มีแห่งเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีหอไตร ตั้งอยู่กลางสระน้ำด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระธาตุอานนท์ ภายในเป็นที่เก็บรักษาต้นพระธรรม หีบพระธรรม เสลี่ยงชั้นวางคัมภีร์ ซึ่งนำมาจากเวียงจันทร์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ –๕
นอกจากนี้ยังมีหอไตร ตั้งอยู่กลางสระน้ำด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระธาตุอานนท์ ภายในเป็นที่เก็บรักษาต้นพระธรรม หีบพระธรรม เสลี่ยงชั้นวางคัมภีร์ ซึ่งนำมาจากเวียงจันทร์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ –๕
พระบุษยรัตน์ หรือ พระแก้วหยดน้ำค้าง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสมัยเชียงแสน ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๙นิ้ว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทย เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวยโสธร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม