องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ศิลปะการแสดง
กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์แบบไทย ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร ในวันพุธที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดบึงขุมเงิน ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม