องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร (ประเภทสถาปัตยกรรม แนวทางปฏิบัติทางสังคม)ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตั้งอยู่ถนนอุทัยรามฤทธิ์ ตำบลในเมืองอำเภอเมืองยโสธรสร้างบูรณะเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐ มีศิลปะแบบไทยประยุกต์ผสมจีนเป็นศาลหลักเมืองแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีสามเสา ในทุกปีจะมีพิธีเลี้ยงสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพิธีส่งเจ้าท่าเจ้าทุ่งหรือเจ้าโต่งและมีพิธีสรงน้ำในเดือน ๕

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม