องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> อาหารพื้นเมือง
ปลาส้มตุ๋นเห็ดหอม ต. ขุมเงิน อ. เมือง จ. ยโสธรปลาส้มตุ๋นเห็ดหอม ต. ขุมเงิน อ. เมือง จ. ยโสธร

ความเป็นมาเนื่องจาก ตำบลขุมเงินมีพื้นที่ส่วนหนึ่งในจำนวน ๘ หมู่บ้านที่ภูมิตั้งหมู่บ้านอยู่ติดกับฝั่งลำชี คือ หมู่บ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ ๕ และบ้านท่าค้อ หมู่ที่ ๖ ซึ่งชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านประมาณ ๘๐ % มีอาชีพทำการเกษตรกร ที่เหลือก็รับจ้างไปทำมาหากินต่างถิ่นนอกจากการเกษตร (ทำนา) เป็นอาชีพหลักแล้วอีกอาชีพหนึ่งคือหาปลา เพื่อนำมาประกอบอาหารขาย หน้าน้ำหลากได้ปลาเยอะชาวบ้านจะคัดแยกออกเป็นส่วน ๆ ไว้บริโภคบ้าง ขายเป็นเงินบ้าง อีกส่วนจะแปรรูปเป็นการถนอมอาหารในรูปแบบของปลาร้า ปลาส้ม ปลาแดดเดียวบ้าง เป็นการถนอมอาหารตามภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนและลูกหลานได้สืบทอดกันมาเรื่อยจนปัจจุบัน คนรุ่นใหม่ได้นำเอาองค์ความรู้พร้อมเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาพัฒนาผสมผสานกับของเก่าที่มีอยู่ เน้นเพื่อการขายเป็นเศรษฐกิจชุมชน นำมาบูรณาการให้หลากหลายทั้งรูปแบบการแปรรูป การบรรจุผลิตภัณฑ์จนได้เป็น OTOP ขึ้นชื่อของหมู่บ้านจนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ และรางวัลอีกมากมายเป็นที่ขึ้นชื่อ ปลาส้มบ้านท่าค้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลขุมเงิน การนี้ทางคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลขุมเงิน จึงได้เลือกที่จะนำเสนออาหารท้องถิ่นเป็น "ปลาส้มตุ๋นเห็ดหอม” เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะมีจุดเด่นคือ เรามีวัตถุดิบ (ปลาในเขตพื้นที่หมู่บ้าน,ตำบล) แล้วนำมาแปรรูปเอง ขายเอง บริโภคเอ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม