องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> อาหารพื้นเมือง
ไส้กรอกสมุนไพร ตำบลกำแมด อำเถอกุดชุม จังหวัดยโสธรไส้กรอกสมุนไพร ตำบลกำแมด อำเถอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 
     ประวัติความเป็นมา
      เป็นภูมิปัญญาที่ได้ดำเนินการมาจากบรรพบุรุษในเรื่องการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร จนมาถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเรื่อยๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า ดูแล้วน่ารับประทาน โดยการนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาแปรรูป ปรุงให้มีรสชาติ มีสีสัน ที่น่าประรับทานตลอดจนต้องสะอาดปลอดภัย เช่น ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ผิวมะกรูด กระเทียม พริก ซึ่งพืชสมุนไพรได้มาจากท้องถิ่นทั้งสิ้น และได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านโนนยาง ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร อัตลักษณ์/จุดเด่น ปลอดภัย เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบในท้องถิ่น ไม่มีสารกัดบูด แต่สามารถเก็บไว้ได้นานพอสมควร เพื่อสุขภาพโดยตรง ตลอดจนไม่ซ้ำกับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารอื่นๆ ได้รับมาตรฐาน อย. ๓๕ – ๒ – ๐๑๑๕๕ – ๒ – ๐๐๐๑
 
       อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
 
       ปลอดภัย เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบในท้องถิ่น ไม่มีสารกัดบูด แต่สามารถเก็บไว้ได้นานพอสมควร เพื่อสุขภาพโดยตรง ตลอดจนไม่ซ้ำกับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารอื่นๆ ได้รับมาตรฐาน อย. ๓๕ – ๒ – ๐๑๑๕๕ – ๒ – ๐๐๐๑
 
       องค์ประกอบของอาหาร (สูตร)
 
      เนื้อหมู มันหมูแข็ง ผักชีจีน พริกแดงเม็ดใหญ่ หอมแดง กระเทียม ตะไคร้ ข่า ใบมะกรูด ดีปลี เกลือ พริกไทย ฟอสเฟต คนอร์ผง น้ำปลา น้ำตาล
 
    วิธีการประกอบอาหาร
 
๑. นำเนื้อหมูมาบดให้ละเอียด
๒. นำมันแข็งมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ
๓. นำพริกแห้งมาแช่น้ำ และหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วโขลกให้ละเอียด
๔. นำหอม กระเทียม ข่า ตะไคร้ ผิวมะกรูด นำมาโขลกให้ละเอียด
๕. รากผักชีโขลกให้ละเอียด ส่วนใบนำไปหั่นพอหยาบๆ
๖. ดีปลีกโขลดให้ละเอียด / ส่วนใบมะกรูดหั่นให้เป็นฝอย
๗. นำหมูบดมาผสมกับวัตถุดิบในข้อที่ ๕.๓ – ๕.๕ และดีปลีละเอียด นวดคลุกเคล้าให้เข้ากัน เติมเกลือ ฟอสเฟต น้ำปลา น้ำตาล
๘. นำมันแข็งที่หั่นเตรียมไว้ ผักชี ใบมะกรูด มาคลุมเคล้าให้เข้ากัน เติมพริกไทย
๙. นำไปบรรจุใส่ไส้ แล้วนำไปมัด เป็นท่อนๆ สั้น ยาว ตามต้องการ
๑๐. นำไปตากผึ่งลมให้มาด
๑๑. บรรจุผลิตภัณฑ์
 
     ชื่อ – สกุล ผู้ประกอบการหรือกลุ่มผู้ประกอบการ
 
        วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านโนนยาง เลขที่ ๑๘๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โทรศัพท์ ๐๘๔๔๗๒๒๒๕๕ E-mail yodpha_ [email protected]
 
    รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับ (ระบุชื่อรางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
 
     ได้รับมาตรฐาน อย. ๓๕ – ๒ – ๐๑๑๕๕ – ๒ – ๐๐๐๑
    หมายเหตุ แบบดั้งเดิม จะไม่มี เช่น คนอร์ผง และฟอสเฟต ตลอดจนไม่มีการบรรจุผลิตภัณฑ์
เตรียมเครื่องปรุงรส

หมูบด

มันหมูบด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม