หน้าหลัก >> เอกสารดาวน์โหลด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดเอกสารดาวน์โหลด ข่าว/บทความทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
แบบขอยกเลิกประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (6 มิ.ย. 2560)
แบบขอยกเลิกประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
คำขอรับใบแทนใบอนุญาต (ภย.๔) (6 มิ.ย. 2560)
คำขอรับใบแทนใบอนุญาต (ภย.๔)
ใบแจ้งเพิ่มจำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ ฯ (รว๔) (6 มิ.ย. 2560)
ใบแจ้งเพิ่มจำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ ฯ (รว๔)
โปสเตอร์เงื่อนไขประกอบกิจการร้านเกม (6 มิ.ย. 2560)
โปสเตอร์เงื่อนไขประกอบกิจการร้านเกม
โปสเตอร์เงื่อนไขการประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ [3 รายการ] (6 มิ.ย. 2560)
โปสเตอร์เงื่อนไขการประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ [3 รายการ]
รูปถ่ายประกอบแบบรายงานความเห็น (คาราโอเกะ) (6 มิ.ย. 2560)
กฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (30 มี.ค. 2560)
รูปถ่ายประกอบแบบรายงานความเห็น (ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์) (7 ม.ค. 2559)
รูปถ่ายประกอบแบบรายงานความเห็น (โรงภาพยนตร์) (7 ม.ค. 2559)
รูปถ่ายประกอบแบบรายงานความเห็น (เกม) (7 ม.ค. 2559)
23.การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (7 ม.ค. 2559)
22.การขอเพิ่มจำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการในร้านวีดิทัศน์ (คาราโอเกะ).pdf (7 ม.ค. 2559)
21.การขอเพิ่มจำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการในร้านวีดิทัศน์ (เกมการเล่น).pdf (7 ม.ค. 2559)
20.การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์.pdf (7 ม.ค. 2559)
19.การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์.pdf (7 ม.ค. 2559)
18.การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์.pdf (7 ม.ค. 2559)
17.ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับสภาวัฒนธรรมจังหวัด-อำเภอ-ตำบล (7 ม.ค. 2559)
16.การรับจดแจ้งเป็นองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม-ระดับสภาวัฒนธรรมตำบล-อำเภอ-จังหวัด (7 ม.ค. 2559)
15.การจดทะเบียนจัดตั้งหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา (7 ม.ค. 2559)
14.การจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (7 ม.ค. 2559)
1 2 ถัดไป >>

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม