หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์จังหวัดยโสธร
วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร
วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๑๕ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับส่วนราชการ จัดกิจกรรมตักบาตรย้อนยุค วิถีถิ่น วิถีไทย ณ ถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗
วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดจัดประชุมเชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและการใช้ประโยชน์จากบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (TSA)
วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร พระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ
วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.สถิรพร นาคสุข เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิปัญญาผ้าไทย เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัยโสธร เป็นประธานในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดยโสธร
วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๒๑.๐๐ น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายสมศักดิ์ สาโดด ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และนายฉัตรชัย วรรณรัตน์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ร่วมออกปฏิบัติการตรวจจัดระเบียบสังคม
นพุธที่ 14 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา 08.3๐ น. ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลัง : เรื่องใหม่ใกล้ตัวผู้บริหาร... ฟังไว้ ห่างไกลความผิด
วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประสพ เรียงเงิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ประชุมติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงปัญหาอุปสรรคและความต้องการสนับสนุนการดำเนินงานวัฒนธรรมในพื้นที่
วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องบุษราคัม ชั้น ๑ โรงแรมเจพีเอ็มเมอรัลด์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดยโสธร โดยมี ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เป็นประธาน
วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงาน เนื่องในโอกาสการจัดงาน “สถาปนาจังหวัดยโสธร ครบ ๕๐ ปี” “ม่วนซื่น ออนซอน สะออน ๕๐ ปี ศรียโสธร”
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดยโสธร(กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๕ ปี "พระเทพวงศาจารย์" เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ
วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลกลาง โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบศูนย์ข้อมูลกลาง
วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.ในการนี้ ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายสมศักดิ์ สาโดด ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาวเจนจิรา สิงคิบุตร นักวิชาการวัฒนธรรมร่วมเป็นวิทยากร
วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕เวลา ๑๓.๓๐ น.จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจังหวัดยโสธรจัดพิธีมอบโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบ และเกียรติบัตร แก่ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม โดยมอบโล่เกียรติคุณชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น แก่ชุมชนคุณธรรม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม