หน้าหลัก >> อาหารพื้นเมือง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดอาหารพื้นเมือง ข่าว/บทความทั้งหมด
อาหารพื้นเมือง
อาหารพื้นเมือง : ประกวดส้มตำ ในงานถนนคนเดิน (3 เม.ย. 2564)
หอยเชอรี่คืนรู ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (13 มิ.ย. 2561)
ผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ตำบลกุดน้ำไส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร (13 มิ.ย. 2561)
ไก่ย่างบ้านดงแคนใหญ่ ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (2 พ.ค. 2561)
แกงอ่อมเห็ดบด บ้านสร้างช้าง ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร (2 พ.ค. 2561)
ปลาส้มตุ๋นเห็ดหอม ต. ขุมเงิน อ. เมือง จ. ยโสธร (4 เม.ย. 2561)
ข้าวกล้องงอก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (4 เม.ย. 2561)
ความเป็นมา ข้าวกล้องงอก (Germinated brown rice หรือ GABA-rice) ภูมิหลัง
ไส้กรอกสมุนไพร ตำบลกำแมด อำเถอกุดชุม จังหวัดยโสธร (7 มี.ค. 2561)
1

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม