หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร
วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เพื่อติดตามการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์
วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดแสดง จำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๑๕ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับส่วนราชการ เทศบาลเมืองยโสธร จัดกิจกรรมตักบาตร วิถีถิ่น วิถีไทย ณ ถนนคนเดินหน้าวัดสิงห์ท่า อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธาน
วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายฉัตรชัย วรรณรัตน์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และคณะ ร่วมออกตรวจสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม
วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้จ่าสิบตรีพงษ์สถิตย์ อรอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมการสื่อสารแผนและจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารสำคัญ
วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสา ณ บ้านคำเตย อำเภอไทยเจริญ ในการนี้ ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษาในครั้งนี้ด้วย
วันจันทร์ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมหารือโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วันจันทร์ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลเมืองยโสธรได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ระหว่างเทศบาลเมืองยโสธร
วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทง วิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร ณ บริเวณสวนสาธารณะบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางวีร์สุภกานต์ วงษ์สินธ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจ
วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร นำข้าราชการ พนักงาน บุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดแสดง จำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม(Cultural Product of Thailand : CPOT)
วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับส่วนราชการ จัดกิจกรรมตักบาตร วิถีถิ่น วิถีไทย ณ ถนนคนเดินหน้าวัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธาน
วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ จัดหาผู้รับจ้าง ตรวจรับงาน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางวีร์สุภกานต์ วงษ์สินธ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจ
วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เป็นผู้แทนจังหวัดยโสธร วางขันหมากเบ็งในพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม