หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร
วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรร่วมกับส่วนราชการจัดพิธีทำบุญตักบาตรวิถีถิ่น วิถีไทย ณ บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔
วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.พิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีวัดหนองไก่ขาว ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดหนองไก่ขาว
วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีถวายกฐินสามัคคีจังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
พ่อเมืองยโสธรทำพิธีถวายกฐินสามัคคี
"ม.ร.ว.มาลินี จักรพันธุ์" ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานถวาย วัดบูรพาบ้านทุ่งแต้
วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดโสธร
วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ ณ วัดบ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล
วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระครูปริยัติพลากร เจ้าอาวาสวัดบูรพา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการประชุมคณะกรรมการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๑๕ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับส่วนราชการ เทศบาลเมืองยโสธร จัดกิจกรรมตักบาตร วิถีถิ่น วิถีไทย ณ ถนนคนเดินหน้าวัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์ สาโดด ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และนางชลดา สถิตนิลรัตน์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นายกิมซุน นางลดาวัลย์ แซ่เซีย ตามที่ขอรับพระราชทานเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ ศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง)
วันเสาร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามที่ขอรับพระราชทานเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร
วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย" เนื่องใน "วันภูมิปัญญาแพทย์
วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรร่วมกับส่วนราชการ เทศบาลเมืองยโสธร จัดกิจกรรมตักบาตร วิถีถิ่น วิถีไทย ณ ถนนคนเดินหน้าวัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรม
วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดยโสธร ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร
วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดบูรพา ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและคุณูปการอันใหญ่หลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทย
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม