หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๔ สวจ.ยโสธร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในพื้นที่ จ.ยโสธร
วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๔ สวจ.ยโสธร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในพื้นที่ จ.ยโสธร
วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๔๕ น. จ.ยโสธร จัดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.สวจ.ยโสธร ร่วมมอบน้ำดื่มสนับสนุนสำหรับให้บริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้รับบริการฉีดวัคซีน เพื่อส่งต่อกำลังใจ ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน
วันที่ ๒๒ ก.ค.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น. จ.ยโสธร ประชุมคณะกรรมการจัดแสดงแสง สี เสียง สมโภช “๒๕๐ ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ" ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร
วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐น. สวจ.ยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สวจ.ยโสธร ร่วมประชุม เรื่อง การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักราชการเฉพาะกิจในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผ่านระบบ ZOOM
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น. สวจ.ยโสธร จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี พ.ศ.๒๕๖๔ จ.ยโสธร
วันที่ ๑๔ ก.ค.๒๕๖๔ สวจ.ยโสธร ออกติดตามผลการดำเนิน รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐น. สวจ.ยโสธร จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "เท่ สมาร์ท ไร้พุง" ณ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน วัดอัมพวัน
วันที่ ๑๓ ก.ค.๒๕๖๔ สวจ.ยโสธร ออกติดตามผลการดำเนิน รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ ๑๒ ก.ค.๒๕๖๔ สวจ.ยโสธร ออกติดตามผลการดำเนิน รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ ๙ กรกฎาคม เวลา ๑๐.๓๐ น. สวจ.ยโสธร จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ ๑๖ มิ.ย.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สวจ.ยโสธร ร่วมฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ "อัตลักษณ์ชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ภายใต้ Project-based Coaching ระยะที่ ๑ (ครั้งที่ ๑๐) หัวข้อเรื่อง กลยุทธ์การออกแบบจากทุนทางวัฒนธรรม ผ่านโปรแกรม ZOOM
วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ สวจ.ยโสธร ลงพื้นที่ถอดบทเรียนชุมชนคุณธรรม ต้นแบบ ณ วัดโพธาราม ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา
วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. สวจ.ยโสธร ลงพื้นที่ถอดบทเรียนชุมชนคุณธรรม ต้นแบบ ณ วัดหนองเลิง ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว
วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. สวจ.ยโสธร ลงพื้นที่ประสานงานและขับเคลื่อนงานร่วมกับวัด/ศาสนสถาน ที่เข้าร่วมโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดอัครเทวดามีคาแอลซ่งแย้ ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ
วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สวจ.ยโสธร ลงพื้นที่ประสานงานและขับเคลื่อนงานร่วมกับวัด/ศาสนสถาน ที่เข้าร่วมโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดป่าพุทธิคุณ ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม
วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. สวจ.ยโสธร ลงพื้นที่ประสานงานและขับเคลื่อนงานร่วมกับวัด/ศาสนสถาน ที่เข้าร่วมโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดโนนใหญ่ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. สวจ.ยโสธร ลงพื้นที่ประสานงานและขับเคลื่อนงานร่วมกับวัด/ศาสนสถาน ที่เข้าร่วมโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ณ วัดนาโป่ง ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม