หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น. สวจ.ยโสธร ลงพื้นที่ประสานงานและขับเคลื่อนงานร่วมกับวัด/ศาสนสถาน ที่เข้าร่วมโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ณ วัดธาตุทอง (เกี้ยงเก่า) ต.โพนงาม อ.กุดชุม
วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สวจ.ยโสธร ลงพื้นที่ประสานงานและขับเคลื่อนงานร่วมกับวัด/ศาสนสถาน ที่เข้าร่วมโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ณ วัดไทยเจริญ ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ
วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. สวจ.ยโสธร ลงพื้นที่ประสานงานและขับเคลื่อนงานร่วมกับวัด/ศาสนสถาน ที่เข้าร่วมโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ณ วัดโพธิ์ศรี ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ
วันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. สวจ.ยโสธร ลงพื้นที่ประสานงานและขับเคลื่อนงานร่วมกับวัด/ศาสนสถาน ที่เข้าร่วมโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ณ วัดอุตมังคลาราม ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐น. จ.ยโสธร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุค วิถีถิ่น วิถีไทย ณ ถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า
วันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. จ.ยโสธร จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" ณ อาคารโอทอป สวนสาธารณะพญาแถน
วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. สวจ.ยโสธร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ณ วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง)
วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ประจำเดือน พ.ค.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิฯ ศาลากลาง จ.ยโสธร
วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น. พระครูปริยัติพลากร เจ้าอาวาสวัดบูรพา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองยโสธร มอบเครื่องวัดอุณหภูมิและหน้ากากอนามัยให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลทุ่งแต้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้ ชุมชนคุณธรรมวัดบูรพา
วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สาโดด นวธ.ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น ร่วมออกตรวจสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ ในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร จำนวน ๔ แห่ง
วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐น. สวจ.ยโสธร ร่วมติดตามผลการดำเนินงานในการพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชน ร่วมกับ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วันที่ ๒๗ พ.ค.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔
วันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น. สวจ.ยโสธร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี ณ วัดป่าหนองบก บ้านหนองบก ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร คณะสงฆ์จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทปกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์
วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น. สวจ.ยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดประพันธ์เพลง ในโอกาสการจัดงาน “๒๕๐ ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร
วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น. สวจ.ยโสธร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูโพธิธรรมสถิต อดีตเจ้าคณะอำเภอป่าติ้ว และเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ไทร ณ วัดโพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. สวจ.ยโสธร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงาน บวร On Tour ณ ชุมชนคุณธรรมวัดโพธาราม ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
วันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.สวจ.ยโสธร ฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ "อัตลักษณ์ชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ภายใต้ Project-based Coaching ระยะที่ ๑ (ครั้งที่ ๘) ผ่านโปรแกรม ZOOM
<< ก่อนหน้า 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป >>

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม