หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดพิธีมอบรางวัล การประกวดเรียงความ บทกลอน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๑๕ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับส่วนราชการ เทศบาลเมืองยโสธร จัดกิจกรรมตักบาตร วิถีถิ่น วิถีไทย ณ ถนนคนเดินหน้าวัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราช สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมหัวหน้า ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกคอง ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม พิธีที่หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ดูแล บำรุง รักษาถนนโครงการ "๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณสนามหน้าห้างเทสโก้ โลตัส
วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราช
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ในโอกาสวันพ่อขุรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณโรงเรียนสอนแก้วว่องไว ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดอบรมการใช้งานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๒
วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการฯ นายชัยวัฒน์ แสงศรี นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดงานสถาปนาจังหวัด
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานการประชุมการจัดงาน “พัฒนาและยกระดับ งานสืบสานประเพณีบุญคูณลาน
วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร นายโกวิท ผกามาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมในเขตตรวจราชการที่ ๑๒,๑๓,๑๔ และ ๑๕ เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วัดยางตลาด ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางปุณยวีร์ มาลัย และ น.ส.คำแพง ช่วงโชติ นวธ.ชำนาญการ ร่วมพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว
วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร
วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เป็นประธานกรรมการ การประชุมคัดเลือกผลงานการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ดำเนินกิจกรรมโครงการสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ วัดศรีธรรมาราม
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ดำเนินกิจกรรมโครงการสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ วัดมหาธาตุ
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ชั้น ๑ แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางปุณยวีร์ มาลัย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และคณะ เป็นกรรมการตัดสินประกวดมารยาทไทย
วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรม (Kick Off) “คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ” ณ หน้าหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการนันทนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บริเวณถนนคนเดินยโสธร
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม