หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประยงค์ แก่นลา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมสานสัมพันธ์สภาวัฒนธรรมจังหวัดระดับภาค
วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเปิดงานสืบสานงานประเพณีบุญกองข้าวใหญ่ตุ้มโฮมเผ่าภูไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดแสดง จำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
นพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แก่วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๑๕ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
นที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสาววรปภา ชัยพรมมา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ ผู้แทน ป.ป.ช. กล่าวเปิดพิธีและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โครงการประชุมชี้แจงรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
วัฒนธรรมยโสธร คว้ารางวัลที่ 2 การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมเชื้อโควิด-19
กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดพิธี มอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับส่วนราชการ เทศบาลเมืองยโสธร จัดกิจกรรมตักบาตร วิถีถิ่น วิถีไทย ณ ถนนคนเดินหน้าวัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ บ้านท่าลาด ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัยดโสธร
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับส่วนราชการ เทศบาลเมืองยโสธร จัดกิจกรรมตักบาตร วิถีถิ่น วิถีไทย ณ ถนนคนเดินหน้าวัดสิงห์ท่า โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน
จังหวัดยโสธร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดแสดง จำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT)
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำส่วนราชการและเกษตรกรลุยทุ่งลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ เพื่อสืบสานวิถีอีสาน ณ แปลงนาอินทรีย์ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร
วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดแสดง จำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๑๕ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับส่วนราชการ เทศบาลเมืองยโสธร จัดกิจกรรมตักบาตร วิถีถิ่น วิถีไทย ณ ถนนคนเดินหน้าวัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
วันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๓๐ น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจและหารือแนวทางการขยายผลจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องภายใต้แนวทางของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ลานวัฒนธรรม สร้างสุข”และเยี่ยมชมกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงกระบี่กระบอง การแสดงดนตรีไทย
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสืบสาน รักษาและต่อยอดทางวัฒนธรรมสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม