ilovethaiculture เยาวชน


นิทานอาเซียนพื้นบ้าน ประเทศ บรูไน เรื่อง แก้ลำ

๐๔/๐๙/๒๕๖๐ view ๒๕๖

นิทานอาเซียนพื้นบ้าน ประเทศ ไทย เรื่อง ตากับยาย (ver.uncut)

๒๓/๐๘/๒๕๖๐ view ๑๓๒

นิทานอาเซียนพื้นบ้าน ประเทศ เวียดนาม เรื่อง ถัดซาน (ver.uncut)

๒๓/๐๘/๒๕๖๐ view ๑๙๐

นิทานอาเซียนพื้นบ้าน ประเทศ เมียนมาร์ เรื่อง กระต่ายเจ้าปัญญา (ver.uncut)

๒๓/๐๘/๒๕๖๐ view ๑๖๒

นิทานอาเซียนพื้นบ้าน ประเทศ ฟิลิปปินส์ เรื่อง ผู้ผิดคำสัญญา (ver.uncut)

๒๓/๐๘/๒๕๖๐ view ๒๔๙

นิทานอาเซียนพื้นบ้าน ประเทศ อินโดนีเซีย เรื่อง พระธิดาลอรากับยักษ์ (ver.uncut)

๒๓/๐๘/๒๕๖๐ view ๑๔๖

นิทานอาเซียนพื้นบ้าน ประเทศ กัมพูชา เรื่อง อะไรอยู่ในน้ำเต้า (ver.uncut)

๒๓/๐๘/๒๕๖๐ view ๖๔๖

นิทานอาเซียนพื้นบ้าน ประเทศ สิงคโปร์ เรื่อง กำเนิดประเทศสิงคโปร์ (ver.uncut)

๒๓/๐๘/๒๕๖๐ view ๒๐๔

นิทานอาเซียนพื้นบ้าน ประเทศ มาเลเซีย เรื่อง เรือวิเศษ (ver.uncut)

๒๓/๐๘/๒๕๖๐ view ๒๖๕